Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

 


Структура ЗДО та органи управління закладу:

Засновником (власником) ЗДО № 196 ЗМР є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

 • Управління ЗДО № 196 ЗМР здійснюється його засновником, Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, та територіальним відділом освіти Шевченківського району.
 • Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту на умовах укладеного контракту згідно з чинним законодавством України.
 • Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО № 196 ЗМР – педагогічна рада. До складу педради входять: директор, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти.
 • Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
 • У період між загальними зборами діє рада ЗДО. Кількість засідань визначається за потребою.

Структурна схема ЗДО та органів управління:


Нормативна наповнюваність груп закладу – 95 вихованців,

На 01.09.2023 р. в ЗДО навчається 95 дітей (згідно мережі на 2023-2024 н. р.).


На 01.01.2024 у закладі навчається 93 дитини, є вільними 2 місця у групі старшого віку.


Навчання в ЗДО № 196 ЗМР ведеться українською мовою

(відповідно до законів України, що визначають державну мовну політику).


Правила прийому до ЗДО:

Прийом дітей до ЗДО № 196 ЗМР здійснюється директором протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • направлення територіального відділу освіти Шевченківського району.

Збереження місця та відрахування дітей:

За дитиною зберігається місце у ЗДО:

 • у разі її хвороби,
 • карантину,
 • санаторного лікування,
 • реабілітації,
 • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,
 • а також у літній період (75 календарних днів).

Відрахування дітей із ЗДО № 196 ЗМР може здійснюватися:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація ЗДО письмово, із зазначенням причин, повідомляє батькам або особам, які їх замінюють,  про  відрахування  дитини не менш, як за 10 календарних днів. ЗДО № 196 не допускає безпідставного відрахування дитини із закладу.

Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється у закладі наприкінці оздоровчого періоду (серпень).


Правила перебування та поведінки здобувача освіти в закладі дошкільної освіти

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

 1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я дитини (за показниками, в період карантину – оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру).
 2. Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільний заклад не приймаються.
 3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.
 4. Після перенесеного захворювання діти в дитсадок приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.
 5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.
 6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.
 7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.
 8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченим.
 9. Приводити дитину в ясла-садок не пізніше 8-ї години ранку.
 10. Забирати дитину не пізніше 18.30 год.
 11. Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.
 12. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності (за добу).
 13. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.
 14. Оплату за утримання дитини в дитячому садку необхідно здійснювати до 10-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.
 15. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі – в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
 16. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.
 17. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників ясел-садка, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.
 18. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
 19. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.
 20. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.
 21. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.
 22. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або директора закладу.
 23. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.

Стаття 55. Закону України “Про освіту”.  Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
 2. Батьки здобувачів освіти мають право:
 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
 • подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 1. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
 1. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).