Результативність діяльності 2018-2019 н. р.

Річний звіт про діяльність закладу за 2018-2019 н.р.

Звіт керівника 2018-2019 н.р.

Аналiз дiяльності ДНЗ № 196 за 2018-2019 н.р.


Результати моніторингу якості освіти вихованців ДНЗ № 196
за освітніми лініями Базового компоненту
за 2018-2019 н. р.

Наприкінці 2018-2019 н. р., в травні місяці (15 робочих днів), в закладі вивчався рівень життєвої компетенції дошкільників за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти в Україні  та згідно вимог програми «Дитина в дошкільні роки», за якою працює ДНЗ.

Мета:

  • відстеження динаміки якості розвитку особистості дошкільника прозоро й ефективно, встановлювати причини наявних проблем і розробляти плани дій задля їх усунення навчально-виховного процесу згідно вимог Базового компоненту та вимог програми;
  • забезпечення повноцінного фізичного, соціального, мовленнєвого , пізнавального, естетичного розвитку особистості дитини;
  • розкриття потенційних здібностей та інтересів дошкільників;
  • планування корекційної роботи з дошкільниками.

Методи:

  • проведення контрольно – діагностичних занять;
  • бесіди з дітьми;
  • спостереження за взаємодією педагога з дітьми;

В дошкільному навчальному закладі вихователями дошкільних  груп було обстежено 100% дошкільників  присутніх в травні місяці (на кінець року вибуло відраховано 3 дитини в середній групі, 5 вихованців не відвідують заклад з лютого 2018р.)

Моніторинг вивчення якості дошкільної освіти дошкільників  свідчить про задовільний рівень  навченості дошкільників  згідно вимог програми та БКДОУ.

Обстеження  проводилися за освітніми лінями:

освітня лінія «Дитина у соціумі»;

освітня лінія «Дитина у світі природи»;

освітня лінія «Дитина у сенсорно – пізнавальному просторі»;

освітня лінія «Мовлення дитини»;

освітня лінія «Гра дитини»;.

освітня лінія «Дитина у світі культури»;

освітня лінія  «Особистість дитини»;

Освітня лінія «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі», на кінець року позитивно змінився рівень сформованості сенсорно – пізнавальної компетенції: низький рівень зменшився на 16%, достатній рівень збільшився на 11%,  високий рівень зріс на 19%. Діти на достатньому рівні та в межах програми, вікових особливостей володіють вмінням кількісної та зворотної лічби, оперують знаками «більше», «менше», «додавання» , «віднімання» , «дорівнює». Вміють аргументувати і вирішувати елементарні арифметичні дії. Володіють засобами  відтворення геометричних фігур, орієнтування в просторі, вміють міркувати  і робити умовиводи згідно з правилами логіки. Діти на достатньому рівні розв’язують приклади на додавання та віднімання.  Складніше дітям даються рішення задач та  вміння іх пояснювати . Резервом є продовження роботи щодо удосконалення знань  дітей з площинних та просторових  геометричних фігур, рішення задач та розрізнення задач  від  прикладів.

Рівень навченості дітей з освітньої лінії  «Мовлення дитини, в порівняні з початком року у дітей позитивно змінився з граматики, зв’язного мовлення, фонетичної компетенції. Так аналіз проведеного вивчення рівня з мовленнєвого розвитку свідчить, що діти володіють словником згідно вивчаємих тем, словник збагачено художньо-поетичними виразами, порівняннями, слово сполучниками. Граматичні форми використовують за призначенням, утворюють іменники однини в множину, складають прості і складні речення, складніше  використовують ступені порівняння прикметників, заперечні прийменники. На кінець навчального року моніторинг якості позитивно змінився: високого рівня 14%, достатнього рівня 42%, середнього рівня 34%, низького рівня 10%. В порівняні з початком навчального року зменшився низький рівень на 7%, відсутній критичний рівень.   Діти старшої групи мають знання та вміння складати описові розповіді за схемами, знаками, переказувати оповідання та складніше дітям даються творчі розповіді, монологічне мовлення, діти плутають українські і російські слова, замінюють . Резерв в роботі є продовження роботи з формування зв’язного мовлення , граматичного правильного мовлення, через впровадження індивідуальних занять, індивідуально – групових занять. Водночас діти мають певні труднощі з розвитку другого мовлення: узгодження числівників з назвами предметів, змінювання дієслів, вживання граматичних форм іменників кличної форми; зв’язного мовлення: складання  сюжетних  та творчих розповідей. На достатньому рівні діти старшого дошкільного віку обізнані  з розділу  програми  «грамота». Діти розрізняють голосні, приголосні, тверді і м’які звуки,    класифікують речення на слова, слова на звуки, розрізняють на слух артикуляційні особливості звуків, володіють навичками звукового аналізу слів, визначають голосні та приголосні звуки, ділять приголосні на тверді та м’які звуки, 93% дітей в групі володіють навичками читання.

Освітня лінія «Дитина у світі природи»: моніторинг якості освіти на кінець навчального року значно покращився, низький рівень зменшився на 3% і становить 8%, критичного рівня 0%, покращився достатній рівень на 9% і становить 18%, збільшилося високого рівня на 14% і становить 18%. Діти обізнані простими залежностями між станом погоди та підбором одягу, помічають  яскраві ознаки різних пір року,  відношення  та поведінку тварин від пор року. Орієнтуються в поняттях, що кожна рослина,  тварина має право на  життя. Екологічний розвиток: діти розрізняють контрастні стани погоди, визначають і називають характерні ознаки рослин, знають як за ними доглядати. Обізнані знаннями про зміни в природі, володіють вмінням встановлювати причино – наслідкові  зв’язки, розуміють про  небезпеку забруднення довкілля;  розвинене бажання до усунення недоліків. Володіють навичками експериментування з льодом, водою, піском, повітрям , ґрунтом. Діти обізнані простими залежностями між станом погоди та підбором одягу , помічають  яскраві ознаки різних пір року,  відношення  та поведінку тварин від пор року. Орієнтуються в  поняттях, що кожна рослина,  тварина має право на  життя. Належна увага вихователями старшої групи приділяється формуванню  узагальнюючих понять про неживу природу, диференціації  ознаки, явищ в  природі, встановлювання  причино – наслідкові зв’язки між об’єктами та змінами в неживій природі,усвідомлюють діти і про планети, зірки космосу, значення сонця, помічають    красу  небесної сфери.

Діти старшого дошкільного віку мають загальні елементарні уявлення про життя людей на планеті Земля, яка має форму кулі (глобусу) та складається з повітря, суші (твердої поверхні) і води (океани, моря, річки,озера). Володіють елементарними знаннями про властивості та якості повітря, води, вміють розрізняти їх основні ознаки, стани. Розуміють значення повітря, води, поживних речовин для життя рослин, тварин, життєдіяльності людей; мають загальні поняття про те, що Всесвіт це безліч зірок, планет.

Бесіди з дітьми показали, що вони мають елементарні уявлення, поняття про  природне довкілля як середовище життєдіяльності та вплив різноманітних чинників на здоров’я людини, життя тварин, рослин; розуміють, що люди повинні турбуватися про природу та охороняти її. Діти мають певні знання щодо догляду за тваринами, рослинами, виявляють бажання піклуватися за ними, підтримувати чистоту в природному оточенні.         Проте вони не завжди можуть пояснити мотив свого ставлення до миру природи,  передбачати наслідки тих чи інших ситуацій, аргументувати свій вибір, визначити причинно-наслідкові зв’язки між природними явищами, трудовою діяльністю людей та станом рослин, тварин, умовами життя людей. Резервом є продовження роботи щодо вдосконалення знань з відмінності природи різних регіонів України, лікарських рослин, рослин своєї місцевості. З метою формування у дітей стійкою мотивації до навчання в школі, вихователі старшої групи використовують   похвалу, емоційну підтримку.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»: моніторинг якості освіти дошкільників на кінець навчального року складає високого рівня 18%, достатнього рівня 43%,  середнього рівня 31%,  низького рівня 8%. В порівняні з початком навчального року показники значно покращилися, низький рівень зменшився на 5%,критичного рівня 0%. За результатами спостережень діти володіють змістом понять «сім’я», «сімейні традиції», можуть пояснити чим відрізняється знайомі та чужі люди. Вихователі дотримуються гуманістичного стилю спілкування, педагогічного такту (вміють бути виразними, винахідливими, авторитетними; за зовнішніми ознаками розпізнають наміри дітей, вживають доступну, зрозумілу, грамотну лексику з використанням різної тональності, гнучкості); надають перевагу облаштуванню сюжетно-рольових ігор «Сім’я», «Дитячий садок», «Школа», «Лікарня», «Магазин», які сприяють становленню соціальних ролей людини. За результатами спостережень, аналізу планування слід зазначити, що педагогами ефективно використовується широкий арсенал традиційних форм роботи: заняття по ознайомленню з довкіллям,  спостереження, читання художньої літератури. Діти володіють змістом понять «сім я», «сімейні традиції», Можуть пояснити чим відрізняється знайомі та чужі люди.

Аналіз співбесід з дітьми старшого дошкільного віку показав, що дошкільники знають правила поведінки в групі, деякі свої права (право на тишу і спокій, які дають змогу зосередитись, щось обміркувати, помріяти, відпочити; право на активні ігри, право на любов та підтримку дорослого). Поступово набуваючи досвіду соціального життя, діти диференціюють в людському оточенні рідних, знайомих та чужих людей; приємних і неприємних людей (за емоційним станом); дорослих, однолітків (розпізнають за віковою ознакою); чоловіків і жінок (статевою приналежністю). Значно покращили якість роботи з розвитку емоційної сфери придбані комплекти наочності «Почуття і емоції», «Вчуся вправляти собою», «Сам вдома», «Правила безпеки» тощо.

У дітей старшої групи на кінець року сформовано соціально-комунікативна компетенція: діти обізнані соціальними ролями людей, елементарними соціальними та моральними-етичними нормами міжособистісних взаємин, уміють дотримуватися їх під час спілкування. Діти старшої групи здатні взаємодіяти з людьми, які оточують, Здатні взаємодіяти з другими людьми які оточують:узгоджують свою поведінку свої дії, співчувають допомагають іншими, обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Освітня лінія «Гра дитини», моніторинг якості освіти дошкільників на кінець навчального року значно покращився і за результатами вивчення стану розвитку сюжетно-рольових ігор свідчить про достатній рівень розвитку дітей з ігрових  умінь і навичок. створено відповідні умови для вирішення завдань з організації ігрової діяльності. Про рівень ефективності роботи щодо організації сюжетно-рольових ігор дітей свідчать результати моніторингу. Так, вивчення ігрових інтересів у дітей старшого віку, показало: Рівень ігрових вмінь та навичок складає: високий рівень 24 %, достатній рівень 42%, середній рівень 32%, низького рівня 8% , критичного рівня 0%. В порівняні з початком навчального року ігрові вміння дошкільників значно покращилися.   Діти старшої групи надають перевагу рухливим та сюжетно-рольовим іграм. Можна відмітити високий рівень активності у використанні настільно-друкованих дидактичних ігор. В театралізованих іграх у 12 % дітей сформовані на високому рівні артистизм та спроможність передавати образи героїв. Серед сюжетно-рольових ігор надають перевагу іграм: «Перукарня», «Лікарня», «Сім’я». Хлопчики групи надають перевагу будівельно-конструкторським іграм та рухливим іграм. Керівництво ігровою діяльність дошкільників вихователями здійснюється з урахуванням вікових особливостей згідно сформованих ігрових навичок дітей, життєвого дитячого досвіду та відповідає віку дітей , рівню дитячої гри, частіше всього керівництво грою обмежується поясненням правил гри до її початку. Вихователь тримає у полі зору малоактивних і тривожних дітей. Діти певною мірою володіють способами рольової взаємодії, вправно виконують свої ролі, об’єднуються в ігрові групи, вміють враховувати інтереси однолітків, самостійно вирішувати непорозуміння. Аналіз стану матеріального забезпечення показав, що вихователі  старшої групи  спрямовує свої зусилля на забезпечення ігрового середовища. Резервом  в роботі залишається оновлення і збагачення розвиваючого предметно-ігрового середовища для дітей

Освітня лінія «Дитина у світі культури», діти старшої групи передають словами свої враження пов’язані з предметним світом, знають і називають сільське житло, інтер’єр міської квартири, називають  побутові  речі, різні види транспорту, улюблені іграшки, називають улюблені ігри і заняття, називають відтінки кольорів використаних в картинах, складніше  дітям дається  визначення жанрів образотворчого мистецтва: пейзаж, натюрморт, побутовий жанр . Всі діти знають своє ім’я та прізвище, ім’я та по-батькові  та прізвища своїх рідних, вживають слова на позначення родичання, описують стосунки членів сім ї, .100% дітей знають домашню адресу, усвідомлюють про те, що в світі багато країн, в них живуть різні національності. Називають статтєві  відмінності хлопчиків та дівчат. Моніторинг якості освіти складає на кінець року: високий рівень збільшився на 14% і складає 18%, достатній рівень на 33%, середній рівень зменшився на 7%,  низький рівень зменшився на 27 і складає на кінець року 8% . З метою естетичного розвитку, формування психологічної підготовки до школи, в системі проводилися заняття з образотворчого мистецтва, самостійно художньої діяльності. Вивчення рівня життєвої компетенції дошкільників з  художньо-естетичного розвитку: малювання, ліплення, аплікація,засвідчило, що у дітей розвинена дрібна моторика руки, діти володіють технічними навичками малювання, вирізання, ліплення. Діти оволоділи технікою декоративного малювання, сюжетного малювання. Під час малювання вихователі використовують нетрадиційну техніку малювання: кляксографію, ниткографію,  малювання ластиком, набриск, малювання пальчиком, лодонею, рукою. В повсякденному житті, на заняттях з образотворчого мистецтва вихователі  знайомили дітей з різними видами мистецтва: живописом, скульптурою, графікою, декоративно-прикладним мистецтвом. Аналіз дитячих робіт показав,  що діти володіють основними технічними прийомами та навичками зображувальної діяльності. Резервом в роботі є формування вмінь  розрізняти скульптури від живопису, пізнавати особливості її змісту і деяких засобів виразності,  знайомство з митцями декоративно-прикладного мистецтва.

Моніторинг якості  дошкільників з  музики і співів складає високого рівня16%, достатнього рівня 63%, середнього рівня 21%, низького рівня 0%.

Освітня лінія «Особистість дитини», моніторинг якості освіти дошкільників свідчить про достатній рівень розвитку дошкільників, так: високого рівня 28%, достатнього рівня 54%, середнього рівня 23%, низького рівня 1%,  всі діти оволоділи життєво важливими руховими уміннями і навичками, які необхідні  їм для життя та задовольняє їх біологічну потребу у рухах. Діти оволоділи різними навичками ходьби і бігу, стрибків, повзання і лазіння. В роботі з м’ячем, сформовані вміння відбивати м’яч об землю, перекидати м яч одне одному обома руками від грудей, з-за голови, з низу з відскоком від підлоги. На задовільному рівні вихователі  здійснюють роботу з фізичної культури, ранкової гімнастки, гімнастики полуденного сну, фізпауз, фізхвилинок, фізкомплексів на ділянках. Приділяється увага вихователями Дням здоров’я, спортивним розвагам, рухливим іграм, спортивним святам, які проводяться в групі згідно вимог програми, вікових особливостей  дітей. Велика увага приділяється виконанню корегуючої гімнастики, аналіз  показав   задовільну щільність заняття, яка відповідає віковим особливостям дітей .

Висновок: моніторинг якості освіти дошкільників свідчить про достатній рівень розвитку вихованців на кінець навчального року. Результати моніторингу свідчать, що внаслідок систематичної, планомірної роботи з дошкільниками у дітей сформовані основні життєві компетенції  до  вимог Базового компоненту дошкільної освіти та вимог програми.

Аналітичну довідку підготувала вихователь-методист  Основа Л. І.


Моніторинг розвитку дітей 3-го року життя

Дошкільний вік